PRIVACYVERKLARING

J. Victoir bv/srl
Sint-Pauluslaan 111
3080 Tervuren
België

J. Victoir bv/srl verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere vragen, informatie of opmerkingen omtrent on privacy beleid kan u terecht bij Jozef Victoir op jv@victoir-expertise.com.

Verwerkingsdoeleinden

J. Victoir verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en betrokken partijen in het kader van onze expertises. Dit kan gaan om onder meer:

 • Opstellen van rapporten
 • Opvolgen van dossiers
 • Versturen van facturen
 • Versturen van marketing en gepersonaliseerde reclame zoals nieuwjaarswensen of updates over het bureau, events, ...

Wij verwerken onderstaande gegevens:

 • Naam en voornaam
 • Adres
 • Telefoon- en faxnummer
 • Emailadres
 • Facturatie- en bankgegevens
 • BTW-nummer

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegeven worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Europese wetgeving inzake privacy.

 1. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

De klant heeft steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden zullen de persoonsgegevens van de betrokken partijen worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met J. Victoir bv/srl verbonden zijn of met enige andere partner van J. Victoir bv/srl;

J. Victoir bv/srl garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de gegevens.

Bewaarperiode

De gegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn pesoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen wordt de klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende emailadres: jv@victoir-expertise.com

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Top